PEMBALIK ANGKA

Pisahkan LN dengan pemisah tanda (*).